Ευάγγελος Λιβιεράτος, Καθηγητής ΑΠΘ, 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα 2014

Γεώργιος Τόλιας, Δ/ντής Ερευνών ΕΙΕ, 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα 2014

Γιάννης Αλαβάνος, πρ. Πρόεδρος ΤΕΕ, 10ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ιωάννινα 2008

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Υ/στράτηγος Δημήτριος Γεωργαντάς, μέσον) και Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού (Υ/ναύαρχος Αλέξανδρος Μαράτος, δεξιά), 5ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη 1998

Γεώργιος Βέης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, 5ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη 1998

Jean-Philippe Grelot (Paris), πρ. Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Χαρτογραφικής
Ένωσης (ICA), Αναπλ. Δ/ντής IGN, 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ναύπλιο 2010

Ferjan Ormeling (Utrecht), πρ. Γενικός Γραμματέας tης Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA), Kαθηγητής Πανεπιστημίου Ουτρέχτης, 10ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ιωάννινα 2008

Carlo Monti (Milanο), πρ. Πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρίας Φωτογραμμετρίας και Τοπογραφίας, Καθηγητής Πολυτεχνείου Μιλάνου, 10ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ιωάννινα 2008

Michael Wood (Aberdeen), πρ. Πρόεδρος της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA), Καθηγητής Πανεπιστημίου Αμπερντήν, 5ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη 1998

Τιμητικές διακρίσεις

Η ΧΕΕΕ τιμά πρόσωπα και θεσμούς για την προσφορά τους στην Ελληνική και Διεθνή Χαρτογραφία

Πάτρα 2014

Στο 13ο Εθνικό Συνέδριο, την 20ή Επέτειο της ΧΕΕΕ, τιμήθηκε ο ιδρυτής της Ευάγγελος Λιβιεράτος (Θεσσαλονίκη), Καθηγητής ΑΠΘ και Πρόεδρος Επιτροπής της ICA, για την ακαδημαϊκή και επιστημονική του προσφορά στην ελληνική και διεθνή Χαρτογραφία και ο Γεώργιος Τόλιας (Αθήνα), Δ/ντής Ερευνών ΕΙΕ, για την επιστημονική του προσφορά στην ελληνική και διεθνή Ιστορική Χαρτογραφία

Ναύπλιο 2010

Στο 11o Eθνικό Συνέδριο, τη 15η Επέτειο της ΧΕΕΕ, τιμήθηκε ο Jean-Philippe Grelot (Παρίσι), πρ. Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA), για την πολύ-τιμη συμβολή του στην ένταξη της ΧΕΕΕ ως μέλους της ICA το 1995

Ιωάννινα 2008

Στο 10ο Εθνικό Συνέδριο, τιμήθηκαν: ο Ferjan Ormeling (Ουτρέχτη), πρ. Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA), για την υποστήριξη και ενθάρ-ρυνση της ΧΕΕΕ και την ενεργό συμμετοχή του στα Εθνικά Συνέδρια Χαρτογραφίας, ο Carlo Monti (Μιλάνο), πρ. Πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρίας Φωτογραμμετρίας και Τοπογραφίας, για την υποστήριξη και ενθάρρυνση της ΧΕΕΕ και την ενεργό συμμετοχή του στα Εθνικά Συνέδρια Χαρτογραφίας και ο Γιάννης Αλαβάνος (Αθήνα), πρ. Πρόεδρος του ΤΕΕ, ως ο πρώτος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Πρόεδρος του ΤΕΕ και για τη συμ-βολή του στην υποστήριξη των δράσεων της ΧΕΕΕ

Θεσσαλονίκη 1998

Στο 5ο Εθνικό Συνέδριο, τιμήθηκαν: η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού δια του Διοικητή της Υποστράτηγου Δημητρίου Γεωργαντά και η Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού διά του Διοικητή της Υποναύαρχου Αλέξανδρου Μαράτου, για την εθνική συμβολή των αρχαιοτέρων κρατικών χαρτογραφικών υπηρεσιών στην ιστορία της χώρας, ο Γεώργιος Βέης (Αθήνα), Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, για την ακαδημαϊκή και επιστημονική του συμβολή στην ελληνική χαρτογραφία και ο Michael Wood (Aμπερντήν), πρ. Πρόεδρος της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA), για την υπο-στήριξη και ενθάρρυνση της ΧΕΕΕ και την ενεργό συμμετοχή του στα Εθνικά Συνέδρια Χαρτογραφίας